Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Věra Bělehrádková, IČ 09181342, se sídlem
Proškovo náměstí 2, 614 00 Brno, (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
email: verkabelehradkova@gmail.com, telefon: 775 17 50 71
3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce
získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
3. Rozsah zpracování: Jméno, příjmení, adresa, telefon, email.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání
obchodních sdělení a newsletterů)
 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
2. Účelem zpracování osobních údajů je
 vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou
nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí
osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí
osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22
GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
 po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu
mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely
marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů 

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 podílející se na zajištění provozu služeb,
 zajišťující marketingové služby.
2. Osobní údaje pro správce zpracovávají také tito zpracovatelé:
 Ecomail.cz, s.r.o., IČ: 0262943, se sídlem Na zderaze 1275/15, 12000 Praha
 FAPI Business s.r.o., F.A: Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 07671563

Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 právo na přístup ke svým osobním údajům
 právo opravu osobních údajů , popřípadě omezení zpracování
 právo na výmaz osobních údajů
 právo vznést námitku proti zpracování
 právo na přenositelnost údajů
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo
email správce
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů
zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek
na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a

Účinnost této verze Zásad ochrany osobních údajů je 1.1.2023.