verkabelehradkova.cz

Ať už jste navštívili náš web www.verkabelehradkova.cz poprvé, nebo jste našimi stávajícími zákazníky, může z naší strany dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom vás ubezpečili, že ochrana Vašeho soukromí bude vždy naší prioritou. Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou a dbáme na jejich maximální zabezpečení. Níže naleznete informace, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme, a jak s nimi nakládáme.

Identita a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce a zpracovatele, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující: Mgr. Věra Bělehrádková, Proškovo náměstí 53/2, 614 00 Brno – Maloměřice, IČ: 09181342, https://www.verkabelehradkova.cz, e-mail: verkabelehradkova@gmail.com, tel.: +420 775175071.

Zveřejněním těchto zásad společnost Bobrava a.s. poskytuje informace zákazníkům o zpracování osobních údajů naší společností, které jsou v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat fyzickou osobu, například: e-mailová adresa, telefonní číslo, doručovací adresa apod. Zpracování těchto údajů je pro nás nezbytné proto, abychom mohli poskytovat služby Vám, našim zákazníkům.

Při zpracování osobních údajů vycházíme ze zásad zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Osobní údaje jsou zpracovávány ručně i automatizovaně.

Společnost Bobrava a.s. vystupuje v roli správce i zpracovatele osobních údajů. U služeb, u kterých vystupujeme v pozici zpracovatele osobních údajů, tam s údaji nakládáme podle instrukcí zákazníka, ale vždy v rozsahu s platnou legislativou. Tam, kde vystupujeme v roli správce údajů, je tento typ služby upraven speciálními podmínkami v samostatné smlouvě o zpracování osobních údajů.

Správa osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů naší společnosti je:

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Zdroje pro získávání osobních údajů

Osobní údaje zpravidla získáváme přímo od našich zákazníků, kteří nám je poskytnou v souvislosti s plněním smluvního vztahu.

Délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání důvodů zpracování osobních údajů. Pravidla pro výmaz dat jsou dána ve specializovaných podmínkách v samostatné smlouvě o zpracování osobních údajů. V případě uplatnění „práva na výmaz” osobních údajů ze strany zákazníka nejsou tímto požadavkem dotčeny naše povinnosti plynoucí ze zákonných nebo smluvních vztahů spojených se zpracováním takových osobních údajů. Osobní údaje jsou vymazány až po uplynutí lhůt, kterými jsme vázáni.

Zpracování osobních údajů dalšími zpracovateli

Pro zpracování osobních údajů využíváme v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S těmito zpracovateli máme uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů a tito zpracovatelé údaje zpracovávají pouze na základě našich pokynů.

Přístup k osobním údajům

Přístup k osobním údajům mají pouze osoby, které plní úkony v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů. Tyto osoby jsou odpovídajícím způsobem proškoleny o ochraně osobních údajů a jsou vázány dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se zpracováním osobních údajů setkají.

Práva související s ochranou osobních údajů

Zákazník, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má zejména

Jak nás kontaktovat

V případě, že nás budete chtít kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, můžete tak učinit pomocí e-mailu: verkabelehradkova@gmail.com.

Změny těchto zásad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto stránkách. Účinnost této verze Zásad ochrany osobních údajů je 1.1.2023.