Věrka Bělehrádková

Tyto podmínky upravují koupi produktů na webových stránkách verkabelehradkova.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Řídí se především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Prodávající:

Věra Bělehrádková

IČ: 09181342

se sídlem: Proškovo náměstí 2, 614 00 Brno

email: verkabelehradkova@gmail.com

nejsem plátce DPH


Předmět koupě

Předmětem koupě jsou převážně zábavně vzdělávací materiály v elektronické nebo fyzické podobě. Forma produktu je vždy uvedena v popisu zboží.

Zakoupením elektronického obsahu získáte licenci pro jednu osobu, která ji přímo využívá. Licence platí pro jednu osobu po neomezeně dlouhou dobu. U školky/školy platí jedna licence pro jednu vyučující osobu (s neomezeným počtem dětí). 

Produkty podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů není povoleno. 


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce prostřednictvím e-shopu verkabelehradkova.cz. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí zákazník sám (např. přístup k internetu). Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že využívám prostředky komunikace na dálku.

Abychom mohli smlouvu uzavřít, je potřeba, abyste na e-shopu vytvořili objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje: jméno, příjmení, adresa, email, IČO (volitelné), telefon (volitelné), které vyplníte ve formuláři před odesláním objednávky.

Kupující provádí objednávku zboží na stránkách verkabelehradkova.cz prostřednictvím objednávkového formuláře.

Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a jeho formu, počet kusů, způsob platby a doručení. Informace o ceně za zboží, dopravě, způsobu platby celkové ceny budou zadány v rámci tvorby objednávky, přičemž informace o celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvoleného zboží, způsobu jeho doručení a platby.

Objednávku kupující zašle kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Objednávka je váš závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Před stiskem tlačítka musíte potvrdit seznámení a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy, vzniká vám závazek k zaplacení celkové ceny uvedené v objednávce.

V co nejkratší době po obdržení objednávky obdrží kupující potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky. Potvrzením objednávky mezi oběma stranami dochází k uzavření kupní smlouvy.

Pokud bude v rámci e-shopu nebo v objednávce uvedena zjevně chybná cena, nejsem povinna produkty za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení objednávky. V takové situaci vás budu bezodkladně kontaktovat a zašlu na uvedený email nabídku na uzavření nové kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy si nabídku vzájemně potvrdíme.

Cena, způsob platby

Cena zboží je uvedena na webovém rozhraní prodávajícího a je konečná, protože prodávající  není plátcem DPH. Celková cena je součet ceny za zboží a ceny za dopravu. Platbu celkové ceny po vás budu požadovat po uzavření kupní smlouvy a před předáním zboží.

Úhradu celkové ceny zboží si zákazník zvolí před odeslání objednávky.

1) bankovním převodem na účet prodávající v české měně, který bude zaslán na emailovou adresu vyplněnou v objednávkovém formuláři. Ke každé platbě uvádějte číslo objednávky jako variabilní symbol platby.

Objednávku, prosím, uhraďte do 7mi dnů od potvrzení objednávky. V případě, že nebude objednávka uhrazena do 14ti dnů, bude zrušena. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na vaši e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Doručení zboží:

Dodání elektronického produktu se rozumí zaslání odkazu ke stažení produktu na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři objednávky do 3 pracovních dnů od připsání platby na účet prodávajícího (obvyklá doba dodání je do jednoho dne od připsání platby za zboží na účet prodávajícího). Odkaz ke stažení bude aktivní po dobu 1 roku od odeslání emailu. Soubor může být v průběhu této lhůty aktualizován, avšak charakter produktu se nezmění a odkaz zůstává nadále funkční (např. pokud zjistím chybu, vylepšení). Dodání elektronického obsahu je zdarma. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na povahu produktů je nutné, aby měl k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující mu otevřít a pracovat se zaslanými soubory.

NEDORAZILA VÁM OBJEDNÁVKA PDF SOUBORU? Pokud ji ve svém emailu nevidíte, pravděpodobně vyřízená objednávka spadla do SPAMU nebo do HROMADNÉ POŠTY. Podívejte se, prosím, do těchto složek. Pokud není ani tam, napište mi na email info@verkabelehradkova.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

Po zakoupení a zaplacení digitálního obsahu a jeho zpřístupnění právo na odstoupení ztrácíte dle § 1820 odst. 1 písm. f), § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že vám budou produkty zaslány.

Reklamace

Reklamace vyřizuji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30ti dnů od přijetí zboží. V případě reklamace mě vždy prosím nejdříve kontaktujte emailem, abychom domluvili nejvhodnější postup. Neposílejte, prosím, reklamované zboží bez předchozí domluvy. Předmětem reklamace nejsou závady vzniklé mechanickým poškozením nebo vzniklé nesprávným používáním. Předmětem reklamace jsou výrobní vady nového zboží.

V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez mého souhlasu změnit. O postupu a vyřízení reklamace vás budu informovat e-mailem.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (jméno, příjmení, adresa a email) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užívám pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy a k rozesílce informačních emailů vztahujícímu se k mému sortimentu). Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v mé databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování:

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Vyloučení odpovědnosti

Všechny mé produkty mají charakter zábavných a vzdělávacích materiálů a uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že prodávající nenese žádnou odpovědnost ani závazky za úspěchy či neúspěchy při využívání zakoupených produktů.

Řešení sporů se spotřebiteli

Nejsem ve vztahu ke kupujícím vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuji prostřednictvím elektronické adresy info@verkabelehradkova.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašlu na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr můžete využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Závěrečná ustanovení

Veškerou písemnou korespondenci budu doručovat elektronickou poštou na vaši e-mailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě, nebo přes kterou jste mě kontaktovali.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenesu odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, mám já i vy právo od kupní smlouvy odstoupit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 20.3.2023